Cari Blog Ini

Jumat, 27 Mei 2011

balasan bagi orang yang berbuat baik

Dari Abdullah bin Amr, bhw Rasulullah saw brsabda:"Sesungguhnya orang yang berbuat adil kelak dihari kiamat berada diatas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya yang terletak disebelah kanan 'Arsy. Mereka adalah orang" yang berbuat adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mreka serta urusan" yang diserahkan kepemimpinannya kepada mereka."
(HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Kamis, 26 Mei 2011

bolehkah zakat di pindahkan ke yang bukan tempat pemungutan?Sebagaimana dalam kaidah umum menyatakan ” Hendaknya zakat dibagikan kepada masyarakat yang ada di antara mereka”. Rasulullah bersabda: ”Ambillah zakat dari orang-orang kaya mereka dan berikanlah kepada orang-orang fakir di antara mereka”.(HR. Bukhori)
Kalau ada seorang yang mencari rizkinya di negeri orang sebaiknya menunaikan zakat di tempat mereka bekerja dan diperbolehkan memberikan zakat di negeri orang tersebut. Tetapi jika orang tersebut bekerja di dalam negeri kemudian memberikannya di luar negeri dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Jumhur ulama umumnya melarang pendistribusian zakat dari satu daerah/negeri ke daerah /negeri lain atau tidak diperkenankan memindahkan zakat ke tempat lain. Mazhab hanafi, Syafii, Maliki dan hanbali menjelaskan zakat harus dibagikan di tempat harta kekayaan diambil.
Hanya saja Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila daerah/negara lain lebih membutuhkan maka zakat boleh dipindah. Imam Malik berpendapat tidak boleh memindahkan zakat kecuali bila di suatu daerah penduduknya memerlukannya dengan toleransi jarak pembagian zakat ke daerah lain itu sejauh radius di bawah jarak qashar shalat (masafatulqasr) yaitu 89 km. Sebab zakat hanya diberikan di tempat itu juga.
Mazhab Hambali juga menjelaskan tidak boleh memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya zakat itu ke daerah lain kecuali sejauh perjalanan yang diperbolehkan shalat qashar (89 km) dan wajib membagi zakat itu di daerah wajib zakat atau daerah yang berdekatan sampai sejauh kurang dari masafatulqasr. Hal ini berbeda di mana Syafi’i berpendapat bila tidak didapati mustahik zakat di sebuah negara, maka zakat boleh dipindah ke negara terdekat. Hal ini pernah dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis.
Pertama : Pada dasarnya zakat disalurkan kepada mustahik di tempat pemungutannya sendiri, bukan di tempat domisili si wajib zakat, namun boleh mentransfer zakat ke tempat lain bila ternyata ada kepentingan legal yang lebih utama.
Di antara kondisi yang membolehkan mentransfer tersebut adalah :
a. Mentransfernya ke medan perang sabilillah
b. Mentransfernya ke yayasan dakwah, pendidikan, kesehatan yang merupakan salah satu mustahik yang delapan.
c. Mentransfernya ke daerah-daerah kaum muslimin yang terlanda bahaya kelaparan dan bencana alam.
d. Mentransfernya kepada keluarga si wajib zakat.

Kedua : Mentransfer zakat ke luar tempat pemungutannya di luar kondisi di atas, bukan berarti zakatnya tidak sah, akan tetapi makruh selama diberikan kepada salah satu mustahik yang delapan.
Ketiga : Yang dimaksud dengan tempat pemungutan zakat adalah kampung pemungutannya termasuk kampung yang terdapat di sekelilingnya, distrik dan wilayah yang kurang dari 75 Km (jarak boleh mengkasar salat) karena dianggap masih satu daerah.

Keempat : Tempat pemungutan zakat fitrah adalah tempat si wajib zakat, karena zakat fitrah adalah zakat badan.
Dengan demikian, Syaikh Fauzan menjelaskan hukum distribusi zakat ke daerah lain ada dua pandangan ulama:
Pandangan Pertama: Tidak boleh.
Tidak boleh memindahkan harta zakat dari satu negeri ke negeri lain lebih jauh dari jarak safar yang diperkenankan melakukan qashar shalat, yaitu 88,7 km, kurang-lebih. Dalilnya adalah hadits Muadz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Diantara isi sabda Rasulullah adalah: Maka, jika mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut (syahadatain dan shalat), maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.Kata Orang Fakir diantara mereka, maksudnya adalah orang fakir yang ada di Yaman. Juga, maksud dari zakat adalah mencukupkan pemenuhan kebutuhan para fakir-miskin, jika boleh memindahkan harta zakat kepada negeri lain, tentu akan banyak orang fakir yang tidak tercukupi pemenuhan kebutuhannya di Yaman.
Pandangan Kedua: Boleh demi mashlahat yang kuat. Misalnya kerabat yang miskin di negeri lain atau penuntut ilmu, orang-orang yang membutuhkan, dan lain-lain.
Pandangan kedua inilah lebih besar manfaatnya jika di sebuah negeri tidak ditemukan fakir dan miskin maka diperbolehkan mendistribusikan ke daerah/negeri lain. Kebolehan memindahkan harta zakat ke negeri lain tentu jika ada mashlahat syar'iy. Hal ini berdasarkan keumuman ayat Allah: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk para fakir, miskin ....” (QS. At-Taubah (9): 60) Maksudnya adalah orang fakir dan miskin di setiap tempat .

Para ulama fiqih sepakat boleh memindahkan zakat kepada mustahik dari daerah lain sekiranya penduduk daerah orang yang mengeluarkan (muzakki) tidak lagi memerlukan zakat itu. Jika penduduk daerah zakat itu sendiri memerlukan maka zakat tidak boleh dipindah. Akan tetapi jika penduduk di tempat orang yang berzakat itu sendiri memerlukan, janganlah zakat dipindah ke daerah lain, karena tujuan zakat itu ialah memberi kekayaan fakir miskin daerah itu. Sebab akan berakibat negatif di mana di daerah semula masih ada fakir miskin dan daerah lainnya fakir miskin hilang atau berkurang dengan demikian tujuan zakat kurang berhasil.

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa memberikan zakat bagi faqir-miskin pada desa yang berdekatan dengan desa tempat usaha kita dibolehkan. Sebahagian Ulama memilih diperbolehkan pemindahan zakat. Menurut Ibnu Makharamah boleh memindahkan zakat untuk daerah yang dekat. Pendapat ini juga didukung oleh Imam al-rauyani, Al-Khathabi dan sebagian ulama.

Al-hasil, menurut ulama zakat sangat dianjurkan ditunaikan ditempat mereka tinggal. Adapun memindahkan zakat dari satu daerah/negri ke daerah/negri lain itu boleh, jika penduduk daerah zakat itu tidak memerlukannya (tidak ada mustahiknya)

Rabu, 25 Mei 2011

jangan memaksa diri hanya untuk AkhiratDi riwayatkann dari Abu Juhaifah ra dia berkata nabi mempersaudarakan salman dan abu darda'suatu ketika  salman mengunjungi abu darda (istri abu darda)berpakaian lusuh,kemudian salman berkata 'mengapakamu seperti ini?ummu darda menjawab"saudaramu  abu darda tidak membutuhkan dunia,maka datanglah Abu darda ,lalu ia menyiapkan makanan untyk salaman ,saya tidakakan makan kecuali jika kamu juga makan,,maka abu darda juga makan,ketika malam,abu darda bangun hendak  melaksanakan salat tahajjud ,tetapi salaman menegurnya 'tidurlah'abu darda bangun lagi ,tetapi salaman menegurnya lagi 'tidurlah'pada penghujung malam yang akhir salman berkata 'sekarang bangunlah'maka mereka berdua  melaksanakan salat tahajjud salman berkata pada abu darda "Tuhanmu mempunyai hak yang harus engkau penuhi,dirimuj mempunyai hak  yanh harus kau penuhi sendiri,dan istrimu mempunyai hak yang harus kau penuhi,maka penuhilah hak masing-masing dari semua itu.setlah itu abu darda  menemui Nabi saw untuk menututurkan hal itu,kemudian nabi saw bersabda "salman memang benar"(hadis Al -Bukhari ra)

orang yang meninggal dengan tanggungan puasaDi riwayatkan dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw pernah bersabda "Siapa yang menunggal sedangkan ia mempunyaimutang puasa,maka walinya harus berpuasa atas namanya (hadis Al-Bukhari ra)

zakat harta karunDi riwayatkan dari  Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw pernah bersabda "tidak ada pembayaran ganti rugi bagi orang yang mati di serang binatang ,mati karena jatuh dalam sumur ,mati karena menggali tambang ,sedangkan RIKAZ'(harta yang di dapat dari  penggalian tanah atau harta karun)zakatnya 20%(hadis Al-Bukhari ra)

zakat tanamanDi riwayatkan dari  Abdullah  Bin Umar ra bahwa Nabi saw pernah bersabda "Tanaman tadah hujan  atau diari dengan mata air  alami atau lahannya basah dengan sendirinya karena dekat dengan saluran maka zakatnya 10% dan tanaman yang diairi dengan air sumur maka zakatnya 5%(hadis Al-Bukhari)

batas larang meminta-mintaDi riwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw pernah bersabda "orang miskin bukanlah orang yang berkeliling  mendatangi orang lain  kemudian di beri sesuap  makanan atau sebuah  atau dua buah kurma,tetapi orang miskin adalah orang yang tidak bisa memperoleh  kebutuhan hidupnya tanpa  di ketahui oleh orang lain ,kemudian dia  di beri sedekah meinta-mminta(hadis Al-Bukhari ra)

Selasa, 24 Mei 2011

tanda kiamatDi riwayatkan dari Annaa radia berkata Rasulullah saw pernah bersabda "sebagian tanda-tanda akan terjadi nya kkiamat adalah 
  1. hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan tentang islam
  2. Terbiasanya mengkonsumsi minuman yang memabukan 
  3. Perzinahan di anggap biasa.

keutamaan orang yang paham islam dan maumengajarkan pada orang lainDi riwayatkan dari  Abu Musa ra dia berkata bahwa Nabi saw pernah bersabda "perumpamaan petunjuk  dan ilmmuyang di berikan  oleh Allah kepadaku  adalah seperti  hujan  lebat yang turun ke bumi,lalu ada tanah yang subur yang menyerap air  hujan sehingga bisa menumbuhkan  rerumputan dengn subur,dan ada pula tanah yang keras yang bisa menyimpan air hujan yang Allah  menjadikannya bermanfaat  bagi umat manusia  sebgai air minum dan  untuk mengairi tanaman,serta da pula tanah  yang tandus yang tidak bisa menyimpan air,dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman itulah (contoh pertama dan kedua)perumpamaan orang yang memahamin islam yang memperoleh keuntungan dari ajaran yang di berikan oleh Allah swt kepadaku,kemudian dia mempelajari dan mengajarkan nya kepada orang lain,sedangkan (contoh yang ketiga)adalah perumpamaan orang  yangtidak mau memperhatikan  ajaran dan tidak  menerima petunjuk Allah swt yanh Aku bawa"(hadis Al-Bukhari ra)

tugar Rasul hanya menyampaikan sajaDi riwayatkan dari Mu'awiyah ra dia berkata saya pernah mendengar Rasulullah saw  bersabda "siapa yang di kehendaki  oleh Allah mendapat kebajikan  maka Allah memberinya pemahaman tentang islam.Aku hanya lah orang yang menyampaikan,dan Allah lah yang memberi petunjuk.ketahuilah bahwa jmat ini(mukmin sejati)akan tetap melaksanakan perintah Allah(agama Allah)dan mereka tidak akan terkalahkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai tiba nya hari kiamat(hadis Al-Bukhari ra)

Jumat, 20 Mei 2011

kebaikan orang bersedekahRasulullah Saw. bersabda, “Setiap awal pagi, semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, 'Ya Tuhan, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kepada Allah'. Yang satu lagi menyeru 'Musnahkanlah orang yang menahan hartanya'”.

kekuatan sedekahNabi Muhammad Saw. bersabda, "Bersegeralah bersedekah sebab yang namanya bala tak pernah mendahului sedekah"

kebaikan orang masuk ISLAMDi riwayatkan dari Abu Sa'in Al-Khudriy ra bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda "Apabila seseorang  masuk islam kemudian  mengamal islam  dengan sebaik-baiknya,niscaya Allah swt menghapus  smua kejelekan yang telah di lakukannya ,setelah itu barulah di buat perhtungan,satu kebaikan di balas dengan sepuluh kali lipat hingga 700 kali lipat,sedangkan satu kejelekan  di balas setimpal(tanpa kelipatan)kecuali kalau Allah swt mengampuninya,(hadis Al-Bukhari ra)

tanda tanda munafikDi riwayatkan dari Abdullah Bin Amru  ra,bahwa Nabi saw pernah bersabda "Ada empat sifat yang apabila  dimiliki oleh siapapun  maka dia adalah seorang munafik,dan siapapun yang  memiliki salah satu  dari sifat-sifat tersebut  maka dia memilik  satu sifat kemunafikan  sampai dia meninggalkannya.yaitu
  1. Jika di beri amanat dia berkhianat
  2. Apabila berbicara dia berdusta
  3. Jika membuat perjanjian dia langgar.
  4. Apabila berselisih dia berbuat jahat
(hadis Al-Bukhari ra)

pembantuDi riwayatkan dari  Abu Dzar ra dia berkata  saya petnah mencaci seseorang  dengan menyebut panggilan  ibunya yang jelek,kemudian Rasulullah saw menegur saya 'Hai Abu Dzar !apakah kamu telah  mencacinya dengan menyebut  panggilan ibunya yang jelek?sungguhn di dalam dirimu masih  terdapat sifat-sifat jahiliyah.Para pembantumu adalah  saudara-saudaramu(sesam muslim)yang di jadikan oleh Allah swt untuk menuruti perintahmu.Barang siapa yang memiliki pembantu ,maka berilah makan seperti apa yang engkau makan,berilah pakaian apa yang engkau pakai,dan janganlah kamu membebani   pembantumu di luar dari kemampuannya.jika kamu membebani maka bantulah dia(hadis Al-Bukhari ra)

Minggu, 15 Mei 2011

qadha puasaHadits dari Aisyah, Rasulullah saw bersabda:
"Siapa yg meninggal dunia dgn meninggalkan kewajiban (qadha) puasa, hendaklah walinya berpuasa utk menggantikannya."
(R. Bukhari dan Muslim)

Sabtu, 14 Mei 2011

hak waris anak terhadap peninggalan ayah dan ibunyaDi riwayatkan dari Abdullah bin Abbas rabahwa Nabi saw pernah bersabda"Berikan harta warisan kepada  orang-orang yang berhak menerimanya(sesuai dengan jatah  yang  di tetapkan oleh  Allah)sedangkan sisanya adalah  untuk ahli waris  laki-laki yang terdekat(hadis  Al-Bukhari ra)

hak warisan cucu perempuanDi riwayatkan dari Abu Musa ra bahwa dia di tanyai mengenai jatah harta waris  bagi seorang anak perempuan  beserta seorang cucu perempuan dari jalur laki-laki dan seorang  saudara perempuan.Abu nusa menjawab"Anak perempuan mendapat separuh  dan  saudara perempuan mendapat separuh,temuilah Abdullah bin Mas'ud,pasti dia akan berpendapat seperti ku"maka masalah ini di tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud  dan pendapat abu musa itu di beri tahu kepadanya.Abdullah bin Mas'ud mengatakan"saya benar-benar tersesat dan tidak mendapat  petunjuk jika saya  mengikuti pendapat Abu Musa .Dalam masalah ini saya akan  memberika keputusan seperti  yang pernah di putuskan oleh Nabi saw."Anak perempuan mendapat 1/2,cucu  perempuan dari jalur laki-laki mendapat 1/6,maka jatah keduanya mencapai 2/3(1/2+1/6=3/6+1/6=4/6+2/3),sedangkan sisanya untuk saudara perempuan"Abu Musa di  beri  tahu  mengenai pendapat Abdullah bin Mas'ud itu ,kemudian  abu Musa berkata"Kalian jangan bertanya kepada saya selama orang pandai itu(Abdullah bin MAs'ud)berada di tengah kalian"(hadi Al-Bukhari ra)

mengganti nama dengan yang lebih baikDi riwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa semula Zainab  bernama barrah(perempuan yang saleh)kemudian di katakan bahwa nama tersebut  menunjukkan dia  menganggap dirinnya suci/saleh maka Rasulullah saw mengganti namanya dengan Zainab(Hadis Al-Bukhari ra)

Kamis, 05 Mei 2011

jangan berdusta tentang Muhammad sawDi  riwayatkan dari Abdullah bin Amr ra bahwa Nabi saw bersabda"sampaikanlah dari aku  meskipun hanya satu ayat,dan ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan  mengenai bani israel,karena demikian itu tidak berdosa.Siapa yang sengaja  berdusta tentang aku ,maka kelak tempatnya di neraka(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

peringatan Rasulullah sawDi riwayatkan dari Abu Sa'id ra bahwa Nabi  saw pernah bersabda "kalian sungguh akan mengikuti  ajaran orang-orang sebelum kalian  sejengkal demi sejengkal dan sedzira' demi sedzira'(dzira=ujung siku hingga ujung  jari tengah),bahkan seandainya  mereka masuk keliang dhabb,kalian juga akan  memasukinya,kami bertanya,"ya Rasulullah !apakah orang-orang sebelum kami  itu maksudnya  orang-orang yahudi dan nasrani?Rasulullah saw menjawab "Siapa lagi kalau bukan mereka"(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

karena mereka banyak membantahDi riwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw pernah bersabda"bani israel di bimbing oleh  banyak nabi,setiapkali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain.sepeninggalanku tidak  ada lagi nabi,namun akan terdapat banyak khalifah"para sahabat bertanya"Apa yang anda perintahkan pada kami?Rasululah saw bersabda"patuhilah khalifah  yang mendapat baiat pertama dan penuhilah hak mereka ,karena Allah akan meminta  pertanggung jawaban kepemimpinan mereka(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

Bila semjua karena Allah swtDi riwayatkan dari Hudzaifah ra dia berkata saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda "ada seorang laki-laki menjelang ajal.Ketika dia sadar bahwa hidupnya akan berakhir dia berpesan pada keluarganya 'jika aku mati,kumpulkan  kayu bakar yang banyak  untuk membakar ku,Apabila api telah menghanguskan  daging dan tulang-tulangku sehingga menjadi debu,pungutlah abu tersebut ,lalu tunggulah sampai angin  bertiup,kemudian lemparkan abu tersebut  ke laut,Maka keluarganya melaksankan pesan tersebut,Kemudian Allah menghimpun kembali tubuh orang tersebut  dan bertanya"mengapa kalian melakukan hal tersebut ?orangn itu menjawab karena aku takut kepadaMu ,maka Allah mengampuninya(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

bila dajjal datangDi riwayatkan dari Hudzaifah ra dia berkata saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda "Apabila dajjal telah muncul,diamembawa air dan api apa yang di sangka  api oleh kebanyakan orang,sebenarnya adalah air,dan apa yang di sangka air yang dingin  oleh kebanyakan orang ,sebenarnya adalah api yang akan membakar,Siapa di antara kalian  yang menjumpai dajjal masukilah apa  yang tampaknya api,karena  sebenarnya itu  adalah air  dingin dan segar(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

Selasa, 03 Mei 2011

beginilah orang yang mengejeka dalam agamaDi riwayatkan dari Anas ra di berkata Seorang lakki-lak nasrani masuk islam .Dia membaca surat Al-baqarah dan Ali imran .Dia pernah menuliskan sebagian wahyu  yang di terima oleh Nabi  saw.Di kemudian hari dia menjadi nasrani lagi dan berkata"Muhammad tidak tahu apa-apa kecualu apa yang telah aku tuliskan untuk nya"Maka Allah mengutuknya dan mematikannya ,lalu diapun di kubur.keesokkan harinya mayatnya dilempar oleh bumi,lalu orang-orang nasrani berkata"ini pasti perbuatan Muhammad dan kawan-kawannya,karena orang yang mati ini  keluar dari islam  meninggalkan mereka,sehingga merekamembongkar kuburan  kita ini dan melemparkan mayat ini,orang-orang nasrini itu menguburkannya lagi lebih dalam ,tetapi keesokkan harinya  mayat tersebut di lemparkan lagi oleh bumi .mereka berkata"Ini pasti perbuatan Muhammad dan kawan-kawannya  yang membongkar kuburan teman kita ini dan melemprkannya mayat,karena dia keluar dari islam meninggalkan mereka"orang-orang nasrani itu menguburkannya lagi sedalam mungkin,tetapi keesokan harinya mayat tersebut di hempaskan lagi  oleh  bumi.Akhirnya mereka mengerti  bahwa peristiwa tersebut  bukan karena perbuatan manusia,maka mereka pun  membiarkan mayat temannnya itu tergeletak di atas tanah"(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

nyelenehnya kaum israelDiriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwanorang-orang yahudi mendatangi Rasulullah saw  untuk memberitahukan bahwa  seorang laki-laki telah  berzina  dengan seorng perempuan  di kalangan mereka.Rasulullah saw bertanya pada mereka "apa yang kalian dapati  tentang hukum rajam di dalam kitab taurat?mereka menjawab"hukuman penzina di dalam taurat adalah dengan di umumkan  dan di cambuk"Abdullah bin ssalam berkata kalian bohong,karena di dalam kitab taurat terdapat hukuman rajam(bagi penzina yang sudah menikah)merekakemudian mengambil kita taurat dan  membukanya,lalu salah seorang  dari  mereka menututpkan  tangannya pada bagian  ayat yang berisi hukuman rajam,sehingga dia hanya membaca  ayat sebelumnya dan sesudahnya.Melihat itu Abdullah bin salam berkata"angkat tanganmu"maka dia pun mengangkat tangannya dann ternyata memang ada ayat  tentang hukum rajam mereka berjkata"Wahai Muhammad!memang benar di dalam kitab taurat  ada ayat tentang rajam"maka Rasulullah saw memerintah agar dua orang penzina tersebut di hukum rajam"(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

Senin, 02 Mei 2011

inilah sifat bani israel
Di riwayatkan dari Abu Hurairah ra  bahwa Nabi saw pernah bersabda "Dikatakan kepada bani istael
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik".(Qs 2:58)
Maka mereka masuksambil merayab  di atas pantat-pantat mereka,berarti mereka tidak mematuhi perintah, serta ucapanyang seharusnya hiththatun(bebaskan kami dari dosa) mereka ganti dengan hinthatun(biji yang tertutup bulu).(hadis riwayat Al-Bukhari ra)

Minggu, 01 Mei 2011

siddiqDari Abdullah bin Mas’ud ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda. ‘Sesungguhnya sidiq itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan pada surga. Dan seseorang beperilaku sidiq, hingga ia dikatakan sebagai seorang yang siddiq. Sementara kedustaan akan membawa pada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan pada api neraka. Dan seseorang berperilaku dusta, hingga ia dikatakan sebagai pendusta. (HR. Bukhari)

salat"Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah shalat. Dan barangsiapa yang baik (diterima) shalatnya, maka baik (diterima) pula segala amalan yang lain, dan barangsiapa yang rusak (ditolak) shalatnya, maka rusak (ditolak) pula segala amalan lainnya” (HR Thabarani)

setiap orang adalah pemimpinRasulullah bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang yg dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dlm rumah tangganya dan ia bertanggung jawab atas yg dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas yg dipimpinnya."
(HR.Al-Bukhari dan Muslim)